fr. mai 6 10:06 2011 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres kvartalsrapport januar-mars 2011:


Sterkt resultat i første kvartal – rekordhøy ordrereserve  • Konsernets omsetning økte med 57,3 prosent til 289,2 millioner euro (1. kvartal 2010: 183,8)
  • Driftsresultatet økte til 72,3 millioner euro (21,1)
  • Resultat før skatt ble 69,9 millioner euro (22,1)
  • Nettoresultatet økte til 62,4 millioner euro (20,1)
  • Resultat pr. aksje ble 0,49 euro (0,16)
  • Kontantstrøm i forretningsvirksomheten var -52,3 millioner euro (-24,8)
  • Gjennomsnittlig antall ansatte var 3.587 (3.184), og ved utgangen av perioden var antall ansatte 3.653 (3.189).

UtsikterStørre tro på den økonomiske utviklingen blant forbrukerne, økt brutto nasjonalprodukt på Nokian Tyres viktigste markeder, økt bilsalg og bedre tilgang på finansiering for distributørene har økt etterspørselen og leveransene av personbildekk betydelig. Produksjon av maskiner og transport øker, noe som også øker etterspørselen etter tunge dekk og lastebildekk. Dekkindustrien og distribusjonsleddet har små lagre. Alle Nokian Tyres produksjonsenheter har høy ordrereserve, og etterspørselen kan tidvis overstige leveringskapasiteten gjennom 2011. I løpet av 2011 har Nokian Tyres gode muligheter for å øke både omsetning og driftsresultat kraftig sammenlignet med 2010.

VD Kim Gran- Etterspørselen økte sterkt innen vår kjernevirksomhet og ga Nokian Tyres en flying start på året 2011. Årets første kvartal var en suksess, siden vi klarte å overgå vårt tidligere beste resultat for perioden januar-mars.

Økonomisk vekst, sterk økning av bilsalget og styrket tro på økonomien blant forbrukerne, har økt vårt salg på våre viktigste markeder i Nord-Europa og Russland betydelig. Våre produkter, som har vunnet flere tester, og utvidelsen av vår distribusjonskjede Vianor, garanterer at vi kan øke våre markedsandeler. Økt salg i Russland og en salgsmiks som tydeligere konsentreres om premium produkter og prisøkninger har kompensert for de kraftig økte råvareprisene.

Vi lyktes med å øke vår produksjon med 61 prosent gjennom perioden i forhold til samme periode i 2010. Dette var likevel ikke nok til å holde følge med salgsøkningen. I vår fabrikk i Russland monteres nå to nye produksjonslinjer (9 og 10) som vil bli satt i drift i løpet av sommeren. Dette vil øke vår produksjon og produktivitet ytterligere.

Den nye fabrikken som vi skal bygge i Russland, i samme område som vår nåværende fabrikk ligger, vil øke vår produksjonskapasitet på personbildekk med 5-6 millioner dekk i løpet av perioden 2012-2014. Avtaleforhandlinger med lokale myndigheter om investeringer og skattelettelser er i sluttfasen, og den nye fabrikken vil ha produksjonsstart i andre halvår 2012.

Salgsutsiktene for 2011 er gode. Siden lagrene av våre kjerneprodukter er små både hos oss og hos våre distributører, og vår ordrereserve er meget god, innebærer dette at vårt salg vil komme til å øke i takt med produksjonen.

Vi har kraftig medvind i seilene, men seiler ennå ikke i helt åpent hav. Friere pengepolitikk og lavt rentenivå forbedret makroindikatorer i verdensøkonomien kraftig. Skadene jordskjelvet og tsunamien i Japan forårsaket, og den økende uroen i Nord-Afrika og Midt-Østen har øket usikkerheten i verdensøkonomien. Hittil er imidlertid dette ventet å ha liten innflytelse på økonomiene i Nord-Europa og Russland, og dermed også på Nokian Tyres.

Årlig BNP-vekst var ved slutten av første kvartal gjennomsnittlig 3,5 prosent i Norden og 4,5 prosent i Russland. Sammenlignet med første kvartal 2010, økte bilsalget med 17 prosent i Norden og med 77 prosent i Russland. I år ventes nybilsalget å øke med 30 prosent.

Sammenlignet med første kvartal 2010 beregnes ettermarkedssalget av personbildekk å ha økt med 7 prosent både i Norden og i Europa. I Russland økte dekkleveransene til distributører med 40 prosent, som følge av landets bedre økonomi, små lagre hos distributørene og sterk tro på økonomien blant forbrukerne.

For andre år på rad var det mye snø og lengre vinter både i Europa og Russland, noe som økte salget av vinterdekk betydelig og lagrene hos distributørene ble små. Lagrene av sommerdekk er små som følge av den raske salgsøkningen som startet i fjor, og som har fortsatt gjennom første kvartal i år. Dekkbransjen tror på sterk etterspørsel og godt salg gjennom 2011.

Etterspørselen etter tunge spesialdekk øker stadig, i samme takt som produksjonen av skogs- og gravemaskiner øker. På ettermarkedet har også etterspørselen etter andre spesialdekk, eksempelvis dekk til materialhåndteringsmaskiner og jordbruk, stadig øket. Den økte etterspørselen etter cellulose, trevarer, metaller og råvarer for næringsmidler, samt økende priser, har også øket etterspørselen etter dekk.

Veksten i transportsektoren har øket etterspørselen etter lastebildekk, noe som førte til mangel på dekk i ettermarkedet.

I sin helhet har markedssituasjonen blitt klart forbedret, og etterspørselen overstiger tilgangen på dekk i flere produktsegmenter.

Råvareprisene har økt kraftig siden begynnelsen av 2009. Siden første kvartal 2010 har prisen på naturgummi øket med 60 prosent. Også prisene på oljebaserte råvarer har øket betydelig, og det er mangel på visse råvarer. Råvareprisene fortsatte å øke i løpet av første kvartal, noe som tvang dekkprodusentene til å øke sine priser.

PersonbildekkOmsetningen på virksomhetsområdet personbildekk økte med 65 prosent i perioden januar-mars til 229,7 millioner euro (139,2). Driftsresultatet økte til 84,1 millioner euro (35,4).

Virksomhetsområdet personbildekk lyktes med å slå sine tidligere resultatrekorder for perioden januar-mars. Salget økte på samtlige av Nokian Tyres kjernemarkeder. Vinterdekkenes andel av det totale salget var 49 prosent, nesten det samme som året før. Salget økte mest i Russland, der salget av vinterdekk økte kraftig, mens salget av sommerdekk ble fordoblet, sammenlignet med samme periode i 2010. Av alle produktsegmenter var det SUV-dekk som økte mest. Nokian Tyres lyktes med å øke sine markedsandeler i Norden, Russland og Europa. Den store etterspørselen oversteg Nokian Tyres produksjonskapasitet, noe som førte til at en del av salget ble flyttet til andre kvartal.

Nokian Tyres nye dekkmodeller, spesielt Nokian Hakka Green som reduserer drivstofforbruket betydelig, vant flere dekktester på kjernemarkedene og i Sentral-Europa.

Takket være kapasitetsøkning på fabrikken i Russland økte produksjonskapasiteten med 63 prosent, sammenlignet med samme periode i 2010.

Ordreserserven for i år er rekordhøy og lagrene er små. Økende råvarepriser tvinger frem prisøkninger med 4-7 prosent i løpet av årets andre og tredje kvartal. De viktigste utfordringene i 2011 vil bli vår leveringsevne på dekk, og at vi kan sikre tilgangen av råvarer.

Nokian Heavy TyresOmsetningen for Nokian Heavy Tyres økte med 68,7 prosent, og kom opp i 28,4 millioner euro (16,8). Driftsresultatet endte på 5,4 millioner euro (3,8).

Etterspørselen etter tunge dekk økte raskt som følge av at produksjonen av maskiner økte, og at etterspørselen etter dekk økte raskt på ettermarkedet. Nokian Heavy Tyres økte sitt salg i samtlige produktsegmenter. Sterkest økte salget av skogs- og gravemaskin dekk samt radialdekk.

VianorDekkjeden Vianors omsetning ble redusert med 0,6 prosent til 41,9 millioner euro (42,2). Driftsresultatet ble -13,1 millioner euro (-11,8).

Ved utgangen av perioden hadde Vianor 172 egne anlegg i Sverige, Finland, Norge, USA, Sveits og Russland. På grunn av den lange vinteren og sen påske forskjøv salget av sommerdekk til nordiske forbrukere seg til andre kvartal.

I løpet av perioden økte Vianor sitt nett av franchise- og partnerverksteder med 21 nye avdelinger på sine kjernemarkeder. I slutten av perioden hadde Vianor virksomhet i 20 land. De mest dekkende kjedene finnes i Norden, Russland og Ukraina. Vianor omfattet ved utgangen av perioden i alt 792 anlegg, hvorav 620 er partner- og franchiseverksteder. I takt med utvidelsen av kjeden, øker også kjedens markedsandeler.

Utvidelsen av partnernettet fortsetter som planlagt, og målet er at det skal være mer enn 900 Vianor anlegg mot slutten av 2011.

Øvrig forretningsvirksomhetOmsetningen på forretningsområdet lastebildekk økte med 73,9 prosent, og kom opp i 10,6 millioner euro (6,1). Bedre produktutvalg både av premium- og standarddekk økte forretningsområdets markedsandeler i Norden, Russland, Sentral- og Øst-Europa. Også salget av regummieringsmaterialer økte.

Den positive utviklingen på markedene har ført til mangel på lastebildekk over hele verden. Nokian Tyres fortsetter å utvide produksjonskapasiteten for å kunne utnytte den store etterspørselen. I løpet av 2011 skal også logistikken forbedres ytterligere, sortimentet av dekk skal utvides, og prisene skal økes for å kompensere for økende råvarepriser.

InvesteringerI perioden januar-mars utgjorde investeringer 15 millioner euro (14,4).

Mer informasjon:

VD Kim Gran, tlf. +358 10 401 7336

En utvidet versjon av kvartalsrapporten på engelsk kan hentes her:
www.nokiantyres.com